top of page

טקסטים

 

 

 

במסגרת הבחינה של המציאות מקומם ותפקידם של טקסטים מעוררים שאלות מיוחדות:

 

ראשית, עומדת הזיקה העקרונית שבין המחשבה הפילוסופית והטקסט הכתוב; שנית, ניצבת העובדה שאנו חיים במציאות טקסטואלית: שהדברים והאדם הפכו לסימנים; שהמחשבה הפכה זה מכבר לטקסטואלית.

 

אולי יותר מבכל מקום אחר שבו פועלת המחשבה ניכרים בטקסט אותות המאבק, וקישוטי החבלות מהמכות שהוא הולך ביומיום.

 

המשותף לטקסטים שהם נכתבו מתוך היענות לדרישה; שהם תוצרים של  משימות של המחשבה לחשוב דבר מה.

 

 

 

 

 

  

bottom of page